Mis vahe on ehitusjärelevalvel ja omanikujärelevalvel?

Sageli aetakse mõisted ehitusjärelevalve ja omanikujärelevalve segamine või arvatakse, et tegemist sama asjaga, millel mitu nime. Erinevus on siiski olemas.

 

Ehituses tehakse järelevalvet nii riiklikul, kohaliku omavalitsuse kui ka omaniku tasandil
Järelevalve on 3 tasandil: riiklik järelevalve, ehitusjärelevalve (kohaliku omavalitsuse poolt) ja omanikujärelevalve

Ehitusjärelevalve

Kohalik omavalitsus teostab ehitusjärelevalvet oma haldusterritooriumil ning kontrollib ehitamisega seotud seaduste ja määruste täitmist ning teeb ettekirjutusi.

Majaehitaja puutub kokku ehitusjärelevalve teemadega siis kui taotleb ehitusluba. Kohalik omavalitsus kontrollib ehitusprojektide ja mõõdistusprojektide nõuetele vastavust, kontrollib lubade ja kooskõlastuste olemasolu ja teeb vajadusel ettekirjutusi.

Samuti toimub kohaliku omavalitsuse poolt ehitusjärelevalve ka ehitise kasutusloa taotlemisel, kaasates sageli ka riikliku järelevalvet teostavaid ametkondi nagu näiteks Päästeamet või muid asutusi, olenevalt ehitise eripärast.

 

Omanikujärelevalve

Omanikujärelevalve peab tagama ehitise omanik. Eramajade puhul võib omanikujärelevalvet teostada omanik ise või palgates konsultandi, kes jälgib, et ehitaja täidaks oma kohustusi korrektselt.

Omanikujärelevalve peamine ülesanne on kontrollida, et tööd teostatakse vastavalt projektile ja ehitustööd oleksid nõuetekohase kvaliteediga.

Samuti peab omanikujärelevalve:

  • Tagama keskkonnaohutuse tööde teostamisel
  • Osalema tööde ülevaatamisel ja vastuvõtmisel
  • Jälgima täitedokumentatsiooni korrektset täitmist ja tehniliste dokumentide koostamist
  • Kontrollima töövõtulepingu täitmist
  • Puuduste avastamisel tegema ettekirjutusi ja kontrollima nende täitmist