Postitused

Ehitustööde või –etapi vastuvõtmine on alati üheks suurimaks probleemide allikaks tellija ja ehitaja vahel. Miks?

Ehitaja ja tellija saavad tööde vastuvõtmisest erinevalt aru ning sealt algavadki tülid ja probleemid.

Millest erinev arusaamine tekib?

Kui meie tervisel on miskit viga siis lähme arsti juurde. Me lähme arstile ja eeldame, et ta teab täpselt kuidas ravida.  Me usaldame arsti ja arstiteenust.  Ravi kvaliteedi pärast hakkame muret tundma alles siis kui näeme, et ravi ei mõju ja siis lähme arstile tagasi või otsime uue arsti.

Samamoodi käitub sageli eratellija ka ehitusteenuse ostmisel. Lepitakse ehitajaga kokku, et tuleb teha ehitustöö ja eeldatakse, et ehitaja teab, kuidas seda täpselt tehakse. Seetõttu ei pöörata erilist tähelepanu projektile, lepingule ja tööde kirjeldamisele.

Kui aga saabub aeg töö vastuvõtmiseks siis aga hakkab tellija eeldama, et selle töö juurde kuuluvad ka veel täiendavalt muud tööd või olemasoleva töö kvaliteet ei ole piisav. Kuna enne tööde algust täpselt ei käsitletud, millises mahus, millised tööd ja millise kvaliteediga tuleb tööd teostada siis ongi tüli majas.

Lepi kokku töö sisu
Selleks, et ehitustööde üleandmine ja vastuvõtmine mõlema osapoole jaoks edukaks kujuneks on vajalik enne tööde alustamist lepingus kokku leppida:

  • Tööde mahud ja kirjeldused (parimal juhul viidata konkreetsele projektile, tööjoonistele)
  • Tööde kvaliteedinõuded, üldjuhul kasutatakse eramute puhul RYL  2 klassi (Soome ehitustööde üldised kvaliteedinõuded)
  • Täitedokumentatsioon, mis antud etapiga või tööga üle antakse
  • Tööde maksumus

Tööd antakse üle tööde üleandmise-vastuvõtmise aktiga.

Kui eeltoodu on kokku lepitud siis on mõlemal poolel selge arusaam, mille alusel tööd üle vaadatakse ning kontrollitakse.

Tööde ülevaatamine
Enamasti on töövõtulepingus kirjas, et tellijal on võimalus tööd üle vaadata ja vastu võtta näiteks hiljemalt 3 päeva jooksul . Seevastu praktikas tavaline, et ehitaja soovib töö ettenäitamisel kohe sinu käest tööde vastuvõtuaktile allakirjutamist, et järgmise töölõiguga edasi minna.

Mõnel juhul võib kiirus olla väga oluline ning kiire tööde vastuvõtmine on õigustatud, kuid minu soovitus on jätta endale aega tööde ülevaatamiseks, täitedokumentatsiooni korrasoleku kontrollimiseks ja kvaliteedi hindamiseks ning alles siis tööd vastu võtta.

Akti allkirjastamine
Kui tööde vastuvõtmisel selgub, et kõik tööd pole nõuetekohaselt tehtud või tehtud osaliselt siis sageli otsustab tellija akti mitte allkirjastada ja tasu maksmata jätta. Sellisel juhul läheb koostöö ehitajaga kaunis keeruliseks.

Tänane seadusandlus käsitleb tööde vastuvõtmist selliselt, et kui enamik töödest on nõuetekohaselt ja ei takista lõpptulemuse kasutamist (lõplikult valmis töö puhul)  tehtud siis ei tohiks akti allkirjastamisest keelduda, küll aga tuleks aktis välja tuua kõik need tööd, mis pole nõuetekohaselt tehtud ning arvutada tegemata tööde maksumus akti summast maha.

Tegemata tööd teostatakse järgmises etapis või eraldi kokkulepitud tähtajaks ning võetakse vastu eraldi ning tasustatakse siis kui need tööd on nõuetekohaselt valminud.

Kokkuvõttes ära käsitle ehitustöid nagu arstiteenust vaid kui tellimustööd ja ära unusta täpselt kirja panna, millised tööd, millises mahus ja millise kvaliteediga tuleb teostada!

Kõigi ehitustööde tellijate peamiseks sooviks on saada kvaliteetne lõpptulemus. Mis on aga selleks standardiks, kuidas kvaliteeti hinnata?

Eestis on mindud seda teed, et on üle võetud Soome kvaliteedinõuete kasutamine, täpsemalt viidatakse enamasti lepingus RYL-i nõuetele (Rakentamisen yleiset laatuvaatimukset) ehk eesti keeles „Ehitustööde üldised kvaliteedinõuded“.

Näiteks on välja  antud RYL-e:

  • Tarindi RYL 2000 – Ehitustööde üldised kvaliteedinõuded. Kande- ja piirdetarindid.
  • Hoone tehnosüsteemide RYL 2002 – Ehitustööde üldised kvaliteedinõuded.
  • Maa RYL 2000 – Ehitustööde üldised kvaliteedinõuded. Pinnasetööd ning alustarindid.
  • Viimistlus RYL 2000 – Ehitustööde üldised kvaliteedinõuded. Viimistlustööd ja sisetarindid.
  • Maalritööde RYL 2001 – Ehitustööde üldised kvaliteedinõuded. Maalritööd ning viimistluskombinatsioonid.

Neid täiendatakse ja uuendatakse pidevalt, et ajaga sammu pidada. Kusjuures suurem osa RYL-e on tõlgitud eesti keelde ja need on kättesaadavad kõigile huvilistele.

Tõsiseltvõetavamatel ehitusfirmadel on RYL-id enamasti olemas ja eks nende olemasolu näitab ka firma huvi kvaliteeti pakkuda.

Täpsusta kvaliteediklass

Kvaliteedile peaks mõtlema juba hinnaküsimise staadiumis, sest see mõjutab hinda.  Sageli unustatakse hinnaküsimises kvaliteedinõuete osa märkimata või ei ole kirjas nõutud kvaliteediklassi. Lepingus enamasti küll mainitakse, et tööd tuleb teha vastavalt RYL-ile, kuid samuti unustatakse täpsustamata RYL kvaliteediklassi.

Kõige olulisem oleks eratellijal meeles pidada see, et hinnaküsimisse ja lepingusse saaks kirja I  või II kvaliteediklass.  Kõige kvaliteetsem ja kõige väiksemate tolerantsid on I klassil.

Kui jätta ainult hinnaküsimisse või  lepingusse, et kvaliteeti soovitakse  RYL nõuete järgi siis ehitaja võib kasutada ka madalamat kvaliteediklassi III, mis on mõeldud ennekõike tööstushoonetele.  Teiste sõnadega võib hiljem tekkida vajadus kvaliteediklassi ehitajaga täpsustada ja see võib kaasa tuua tellijale pealesunnitud lisaraha maksmise.

Üheks võimaluseks tellija jaoks on ka see, et ära määrata ruumide kaupa, millistele nõuetele peavad pinnad vastama. Näiteks eluruumid I klassiga aga näiteks katlaruumi või garaaži pinnaviimistlus võib olla ka III klassi järgi.

Ära unusta kvaliteediklassi märkimast, see on kvaliteedi tagamiseks esimene ja väga oluline samm!