Muudatused ehitusprojekti elluviimisel

Ehitamisperioodil on sagedane olukord, kus tekivad tahes-tahtmata mõned väiksemad muudatused  võrreldes algse ehitusprojektiga. Sageli on sellised muudatused suhteliselt väiksed, näiteks pannakse siseukse avanemine käima teisele poole või muudetakse mõne mittekandva seinaosa paiknemist näiteks 10 cm võrra.

Muudatuste vajadust algse ehitusprojekti koostamise käigus ette näha ei õnnestu ja head lahendused ja mõtted tulevadki töö kõigus ning see on normaalne ja tavapärane praktika.

Küll aga tuleb meeles pidada, et enne kasutusloa taotlemist peavad kõik tehtud muudatused ka projekti lisama ja viima projekti tegeliku lahendusega kooskõlla. Selleks tuleb koostada „Muudatusprojekt“, mis kajastaks kõiki teostatud muudatusi.

Viimastel aastatel on kohalikud omavalitsused läinud projektide läbivaatamisel ja tegeliku lahendusega kõrvutamisel väga detailseks ja soovivad näha väga täpseid projekti jooniseid. Näiteks on juhitud omaniku tähelepanu sellele, et katusel oleva käigusilla asukoht on võrreldes algse projektiga 30 cm võrra nihkunud ja seetõttu tuli omanikul käigusild muudatusprojekti joonisel ära muuta ja näidata täpselt õiges asukohas.

Samuti näiteks on kohaliku omavalitsuse ametniku poolt nõutud, et ka kõik hoone fassaadi tehtud ventilatsioonitorude katterestid oleksid näidatud muudatusprojektis kantud hoone vaadetel täpselt õigetesse asukohtadesse

Kokkuvõttes saab öelda, et enamik ehitusprojektide puhul on vaja enne kasutusloa taotlemist teha „Muudatusprojekt“ ja seda tuleb teha võimalikult täpselt, et kasutusloa taotlemine toimuks võimalikult sujuvalt!