Postitused

, , ,

Valem kvaliteetse ehitustöö saavutamiseks

majaEhitus on protsess, mida on mõistlik loogilisteks lõikudeks jagada. Siinkohal lihtne valem, kuidas ehitusprotsessi kontrolli all hoida ja tagada tööde kvaliteet ning hea koostöö ehitajaga.

Valem:
Ehitustöö selgus + Enne tööetappi sisu ülerääkimine + Tööde kontrollimine + Täitedokumentatsioon = Kvaliteetne ehitustöö

Valemi selgitus:
Ehitustöö selgus  – telli projekt või väiksemate tööde korral koosta väga põhjalik tööde selgitus (soovitavalt koos skeemi või joonisega). Ehitustöö sisu peab olema tellijale ja ehitajale ühtemoodi ja üheselt arusaadav.

Enne tööetappi sisu ülerääkimine – räägi iga tööetapi alguses ehitajaga üle konkreetse tööetapi tööde käik ja detailid, mille käigus täpsustatakse veelkord tööde täpne teostus. Hea oleks kui sellise ülerääkimise juures viibiksid ka need töömehed, kes reaalselt töid tegema asuvad.

Tööde kontrollimine  – lepi ehitajaga iga tööetapi osas kokku, milliste tööde käigus või järel soovid kindlasti töid üle vaadata ning lepi kokku, kui palju ehitaja varem peab sind teavitama, et jõuaksid enne töö katmist need üle vaadata. Lepi varakult kokku milliste tööde osas peab ehitaja vormistama kaetud tööde aktid. Kontrollimiste käigus tee ohtrasti pilte.

Täitedokumentatsioon – iga tööetapi lõppemisel või kaetud tööde ülevaatuse järel palu ehitajalt selle tööga seotud täitedokumentatsiooni. Ole täitedokumentatsiooni küsimisel järjekindel kohe esimesest tööst alates.

Kõige sagedamini jäetakse tegemata enne tööetappi sisu ülerääkimine ja detailide täpsustamine. Tellija või ehitaja eeldavad, et teine osapool saab tööde sisust samamoodi aru ja seetõttu tundub neile, et pole tarvidust tööde osas üle rääkida ning seda ei tehta. Praktika on aga näidanud, et just detailides võib olla erinev arusaamine või ootused, mis tülid või tööde ümbertegemise vajaduse hiljem kaasa toovad.

Kvaliteet saavutatakse järjepideva tööga ja pideva suhtlemisega. Pane enda jaoks tööle hea rutiin, mis hoiaks kogu ehitusprotsessi masinavärgi tõrgeteta pidevalt töös!

, ,

Mis vahe on ehitusjärelevalvel ja omanikujärelevalvel?

Sageli aetakse mõisted ehitusjärelevalve ja omanikujärelevalve segamine või arvatakse, et tegemist sama asjaga, millel mitu nime. Erinevus on siiski olemas.

 

Ehituses tehakse järelevalvet nii riiklikul, kohaliku omavalitsuse kui ka omaniku tasandil

Järelevalve on 3 tasandil: riiklik järelevalve, ehitusjärelevalve (kohaliku omavalitsuse poolt) ja omanikujärelevalve

Ehitusjärelevalve

Kohalik omavalitsus teostab ehitusjärelevalvet oma haldusterritooriumil ning kontrollib ehitamisega seotud seaduste ja määruste täitmist ning teeb ettekirjutusi.

Majaehitaja puutub kokku ehitusjärelevalve teemadega siis kui taotleb ehitusluba. Kohalik omavalitsus kontrollib ehitusprojektide ja mõõdistusprojektide nõuetele vastavust, kontrollib lubade ja kooskõlastuste olemasolu ja teeb vajadusel ettekirjutusi.

Samuti toimub kohaliku omavalitsuse poolt ehitusjärelevalve ka ehitise kasutusloa taotlemisel, kaasates sageli ka riikliku järelevalvet teostavaid ametkondi nagu näiteks Päästeamet või muid asutusi, olenevalt ehitise eripärast.

 

Omanikujärelevalve

Omanikujärelevalve peab tagama ehitise omanik. Eramajade puhul võib omanikujärelevalvet teostada omanik ise või palgates konsultandi, kes jälgib, et ehitaja täidaks oma kohustusi korrektselt.

Omanikujärelevalve peamine ülesanne on kontrollida, et tööd teostatakse vastavalt projektile ja ehitustööd oleksid nõuetekohase kvaliteediga.

Samuti peab omanikujärelevalve:

  • Tagama keskkonnaohutuse tööde teostamisel
  • Osalema tööde ülevaatamisel ja vastuvõtmisel
  • Jälgima täitedokumentatsiooni korrektset täitmist ja tehniliste dokumentide koostamist
  • Kontrollima töövõtulepingu täitmist
  • Puuduste avastamisel tegema ettekirjutusi ja kontrollima nende täitmist