Postitused

,

Ehitustööde vastuvõtmine

Ehitustööde või –etapi vastuvõtmine on alati üheks suurimaks probleemide allikaks tellija ja ehitaja vahel. Miks?

Ehitaja ja tellija saavad tööde vastuvõtmisest erinevalt aru ning sealt algavadki tülid ja probleemid.

Millest erinev arusaamine tekib?

Kui meie tervisel on miskit viga siis lähme arsti juurde. Me lähme arstile ja eeldame, et ta teab täpselt kuidas ravida.  Me usaldame arsti ja arstiteenust.  Ravi kvaliteedi pärast hakkame muret tundma alles siis kui näeme, et ravi ei mõju ja siis lähme arstile tagasi või otsime uue arsti.

Samamoodi käitub sageli eratellija ka ehitusteenuse ostmisel. Lepitakse ehitajaga kokku, et tuleb teha ehitustöö ja eeldatakse, et ehitaja teab, kuidas seda täpselt tehakse. Seetõttu ei pöörata erilist tähelepanu projektile, lepingule ja tööde kirjeldamisele.

Kui aga saabub aeg töö vastuvõtmiseks siis aga hakkab tellija eeldama, et selle töö juurde kuuluvad ka veel täiendavalt muud tööd või olemasoleva töö kvaliteet ei ole piisav. Kuna enne tööde algust täpselt ei käsitletud, millises mahus, millised tööd ja millise kvaliteediga tuleb tööd teostada siis ongi tüli majas.

Lepi kokku töö sisu
Selleks, et ehitustööde üleandmine ja vastuvõtmine mõlema osapoole jaoks edukaks kujuneks on vajalik enne tööde alustamist lepingus kokku leppida:

 • Tööde mahud ja kirjeldused (parimal juhul viidata konkreetsele projektile, tööjoonistele)
 • Tööde kvaliteedinõuded, üldjuhul kasutatakse eramute puhul RYL  2 klassi (Soome ehitustööde üldised kvaliteedinõuded)
 • Täitedokumentatsioon, mis antud etapiga või tööga üle antakse
 • Tööde maksumus

Tööd antakse üle tööde üleandmise-vastuvõtmise aktiga.

Kui eeltoodu on kokku lepitud siis on mõlemal poolel selge arusaam, mille alusel tööd üle vaadatakse ning kontrollitakse.

Tööde ülevaatamine
Enamasti on töövõtulepingus kirjas, et tellijal on võimalus tööd üle vaadata ja vastu võtta näiteks hiljemalt 3 päeva jooksul . Seevastu praktikas tavaline, et ehitaja soovib töö ettenäitamisel kohe sinu käest tööde vastuvõtuaktile allakirjutamist, et järgmise töölõiguga edasi minna.

Mõnel juhul võib kiirus olla väga oluline ning kiire tööde vastuvõtmine on õigustatud, kuid minu soovitus on jätta endale aega tööde ülevaatamiseks, täitedokumentatsiooni korrasoleku kontrollimiseks ja kvaliteedi hindamiseks ning alles siis tööd vastu võtta.

Akti allkirjastamine
Kui tööde vastuvõtmisel selgub, et kõik tööd pole nõuetekohaselt tehtud või tehtud osaliselt siis sageli otsustab tellija akti mitte allkirjastada ja tasu maksmata jätta. Sellisel juhul läheb koostöö ehitajaga kaunis keeruliseks.

Tänane seadusandlus käsitleb tööde vastuvõtmist selliselt, et kui enamik töödest on nõuetekohaselt ja ei takista lõpptulemuse kasutamist (lõplikult valmis töö puhul)  tehtud siis ei tohiks akti allkirjastamisest keelduda, küll aga tuleks aktis välja tuua kõik need tööd, mis pole nõuetekohaselt tehtud ning arvutada tegemata tööde maksumus akti summast maha.

Tegemata tööd teostatakse järgmises etapis või eraldi kokkulepitud tähtajaks ning võetakse vastu eraldi ning tasustatakse siis kui need tööd on nõuetekohaselt valminud.

Kokkuvõttes ära käsitle ehitustöid nagu arstiteenust vaid kui tellimustööd ja ära unusta täpselt kirja panna, millised tööd, millises mahus ja millise kvaliteediga tuleb teostada!

,

Millele pöörata tähelepanu ehitustööde tellimisel?

Sageli öeldakse, et lepingut loetakse enne tööde algust ja alles siis kui koostöö enam mingil põhjusel ei toimi. Mis on selle põhjuseks, miks hästi alanud koostöö ühel hetkel enam ei toimi?

Sõlmi leping ja hoia lepingu kaust kogu aeg käepärast

Sõlmi leping ja hoia lepingu kaust kogu aeg käepärast

Peamine põhjus on sageli  koostöö mittesujumisel, et kokkulepitud lepingust ei peeta kinni. Tellija teeb sageli ehitajale järeleandmisi ja nn. „tuleb vastu ehitaja soovidele”, eeldades, et see aitab kaasa koostööle. Samas sellega annab Tellija  aga hoopis Töövõtjale signaali, et Tellijat saab mõjutada.

Mina soovitan selle probleemi ärahoidmiseks võimalikult täpselt järgida lepingut kohe esimesest päevast peale. Tuleks olla selles töös „pedantne” ja näpuga järge ajada. Ma ei taha öelda, et peaks olema jäik igasugu muudatuste tegemisele, kuid iga muutus võrreldes algse lepinguga peaks saama ka poolte vahel allkirjastatud ning vormistatud lepingu lisana.

Millised on kõige sageli ette tulevad probleemid? Toon välja mõned peamised:

Tähtaegade ületamine
Suur osa vaidlusi tekib Tellija ja Ehitaja vahel tähtaegade pärast. Tellija peaks arvestama, et iga päev, mis venitavad ehitustööd pikemaks planeeritust, toob kaasa lisakulu. Maja, kuhu ei saa elama asuda on Tellijale suur kulu, eriti tuntav on see koheselt neile inimestele, kes oma maja pangalaenuga ehitavad ja teist eluaset kas üürivad ja realiseerida ei saa.

Soovitan lepingu koostada selliselt, et seal oleks iga töölõigu juures ka selle valmimise tähtaeg. Samuti tuleks tähtaja ületamine siduda sanktsiooniga. Selliseid vahetähtaegasid peaks pidevalt jälgima, sest see aitab suuresti kaasa sellele, et kogu ehitustöö tähtaega ei ületataks. Kui sellist vahetähtaegade nõuet lepingus ei ole, siis kipub suur osa töid kuhjuma lõpufaasi ning koos sellega toimub sageli ka ettenähtud lõpptähtaja ületamine.

Tööde kvaliteet
Ehitustööde kvaliteet on kõige olulisem iga ehitustööde Tellijale. Ehitus on kallis investeering igaühele. Keegi ei soovi oma aega ja raha kulutada valesti tehtud tööde parandamisele. Kuigi see on elementaarne soov on sellega siiski pidevalt probleeme ja seda järgmistel põhjustel:

 • Liiga üldine projektdokumentatsioon, mis ei lahenda detailselt konstruktsioonide sõlmi. Kui alustada maja ehitamist arhitektuursete jooniste põhjal, siis risk ehitustööde kvaliteedile on suur. Tuleks tellida vähemalt põhiprojekti mahus joonised, see investeering tasub kokkuvõttes ära.

 

 • Ehitaja hoiab ehituskuludelt kokku. Ehitaja huvi on hoida ehitamise pealt kokku ja sageli kaasneb sellega odavama materjali kasutamine. Halvemal juhul kasutatakse teadlikult vale materjali, et saavutada kokkuhoidu. Selle vastu aitab pidev tööde järelevalve, mis jälgiks, et kasutatakse ainult projektis ettenähtud materjale.

 

 • Ehitaja kasutab valesid töövõtteid või pole piisavalt oskusi. Sagedaseim probleem on see, et ei järgita materjalide paigaldusjuhiseid. Töö teostatakse endale mugavamalt, jättes mõne ettenähtud töölõigu tegemata või tehakse seda valesti. Sellised valesti tehtud tööd võivad aga hiljem tekitada majaomanikule suuri probleeme. Näiteks kui niisketes ruumides on jäetud hüdroisolatsioon korralikult tegemata siis probleemid võivad ilmneda alles peale 2 aastat ehk siis kui garantiiaeg on möödas. Ka selle probleemi vastu aitab ainult korralik järelevalve. Oluline on teada tööde spetsiifikat ja kontrollida tööde teostamist õigel ajal, kuna hiljem peidetud puudusi on väga raske avastada.

Ehitustöö tellimisel sõlmi alati töövõtuleping ning pööra suurt tähelepanu lepingu täitmise jälgimisele. 

Head ehitustööde tellimist!

, ,

Mida kardab ehitaja hinnapakkumise tegemisel?

Ehitustöödele hinnapakkumist küsides on hea teada, milliseid riske võtab ehitaja. Kui tead, mida kardab ehitaja siis on lihtsam leida ühiselt sobilik lahendus ning kokkuvõttes paremini koostööd teha.

Tööde jätkamist ootav eramu

Tööde jätkamist ootav eramu

 

 

 • Eelarvestamise oskus – ei teata palju tööd tegelikult maksavad
  Väiksematel ehitusettevõtetel on peamine mure see, et nad ei oska hinnata konkreetsele töödele  täpseid kulusid. Seda nii põhjusel, et varasemast ajast samasuguse töö kogemus puudub või pole aega või oskust täpset töö eelarvet koostada. Nii võib juhtuda, et osade tööde puhul pakub ehitaja sageli nn. kõhutundega tehtud hindasid. Sellistel juhtudel ei ole ehitajal teada, kui palju tegelikult tööde tegemine maksma läheb ning seetõttu on nende hinnapakkumised sageli ülepakutud. Ülepakkumise vastu aitab mitmete hinnapakkumiste võtmine ja/või detailsema hinnapakkumise küsimine, milles oleks näha, kuidas hind kujuneb.

  Õnneks on täna olukord muutumas, kuna tööd ehitajatel vähe, siis tehakse ka kodutööd paremini.

 • Kvaliteet – kardetakse, et töid ei võeta vastu ja see toob kaasa lisatöid
  Paljud ehitajad on harjunud asju tegema endale mugavamal moel, mis ei pruugi vastata täielikult kvaliteedi nõuetele. Seetõttu on arusaadav, et kui töö tellija on asjatundlik siis sellist tööd vastu ei võeta. Selle riski maandamiseks on vajalik enne tööde algust leppida kokku täpselt kuidas töid teostatakse, piisab ka sellest kui viidatakse mõnele vastavale tööjuhisele. Sellisel juhul saab töö tellija töid kontrollida ja ehitaja teab, et peab tööd tegema vastavalt tööjuhisele.

 

 • Tähtaja ületamine – kardetakse trahve ja sanktsioone tähtaja ületamisel
  Ajaplaanist kinnipidamine on üheks levinumaks puuduseks ehitustööde tellimisel. Ehitajate kaitseks pean aga ütlema, et sageli on tööde venimine põhjustatud ka tööde tellijast. Näiteks ei jõua objektile õigeaegselt kohale tellija poolt hangitavad materjalid või muudab tellija veidi projekti, mis takistab plaanitud töid õigeaegselt teha. Probleem aga tekib sellest, et ehitaja ei fikseeri õigel ajal töid segavaid takistavaid tegureid ning hiljem raske süüdlast leida.

  Selle teema osas on lahenduseks korrektne olukorra fikseerimine iga muudatuse korral ja sellest tuleneva ajaplaani pikendamine.

Koostööd tehes võidab nii ehitaja kui tööde tellija.

Millised on sinu kogemused seoses ehitaja hirmudega?

,

Ehitustöö kvaliteedi kontrollimine

Ehitustööd tellimisel soovime me saada hea kvaliteediga lõpptulemust. Mille pärast sageli hästi alanud koostöö ehitajaga, ühel hetkel tülli kisub? Mis põhjustab eriarvamused?

Paljud ehitusfirmad kardavad, et nende teostatud töid ei võeta vastu, tööde vastuvõtmisel noritakse tühja-tähja pärast ning lastakse asju ümber teha. Seetõttu venib ehitustöö ja ehitajale tekivad suuremad kulud, kui nad olid planeerinud.

Selle riski hajutamiseks aitab korralikult kirja pandud tööde vastuvõtmise kord ning suhtlemine enne tööde teostamist ja tööde teostamise ajal.

Aeroc seinas vertikaalvuuk liimiga täitmata

Aeroc seinas vertikaalvuuk liimiga täitmata

Mina olen lahendanud tööde puhul asjad tavaliselt nii, et teen ise töölõigu spetsiifika endale selgeks ning annan selle info ka ehitajale, millele tuginedes ma tööd kontrollin. Sama võib paluda ka ehitajalt, et ta annaks ette info, millele tuginedes tööd teostatakse. Piisab ka mõnest lingist näiteks mõnele töökorraldust kirjeldavale lehele Internetis. Nii  saab näiteks lihtsalt hankida ehitusmaterjali tootja poolt antud tööjuhiseid. Nende jooniste ja seletuste abil on hea töid kontrollida. Kohe kui märkad viga, anna sellest ehitajale teada.

Näiteks avastasin oma maja ehitamisel, et ehitaja hakkas  ühes kohas kasutama vale kasutusotstarbega müürikive. Teatasin sellest koheselt ehitajale ning valed kivid võeti ära ja asendati õigetega. Suuremat kahju ehitaja sellest ei saanud, kuna veale sain jälile väga varakult.

Ehitustööde kvaliteet sõltub kokkuvõttes päris olulisel määral tööde tellijast ja omanikujärelevalvest. Paljud ehitustööde tellijad eeldavad ja kindlasti ka õigusega, et ehitaja teeb alati töö väga kvaliteetselt, kuid tegelikkuses tuleb päris palju enda aega kulutada, et tööde kvaliteet oleks hea.

Kas Sina kontrollid töö tellimisel ehitustöö kvaliteeti?